สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินให้ยืม 300,000 เช็คเงื่อนไข รีบก่อนหมดเขต


รายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ www.gsb.or.th 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคลธรรมมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการ แน่นอน
-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
-เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ช่าง ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินให้ยืม 300,000 เช็คเงื่อนไข รีบก่อนหมดเขต
2.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ


3.ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินให้ยืม 300,000 เช็คเงื่อนไข รีบก่อนหมดเขต

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19
 

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)


วงเงินโครงการ

5,000 ล้านบาท
 

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินให้ยืม 300,000 เช็คเงื่อนไข รีบก่อนหมดเขต

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา
 

หลักประกันการกู้เงิน

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000 - 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
 

จำนวนเงินให้กู้และเอกสารประกอบการขอกู้

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินให้ยืม 300,000 เช็คเงื่อนไข รีบก่อนหมดเขต

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
 

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.gsb.or.th 

You May Like Also

 • แจงแล้ว ว่อนข่าว "ธ.ออมสิน" ปล่อยกู้ซื้อบ้าน 1 ล้าน ผ่อนเดือนละ 10 บาท
 • ครม. เคาะ ต่อเวลาสินเชื่อออมสิน "สู้ภัย COVID-19" ขยายเวลาช่วย SMEs ทุกกลุ่ม
 • เช็คผลหวยออมสิน 30 ธ.ค. 64 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 - 5 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี 30/12/64
 • ชี้แจงแล้ว ว่อนข่าว "ธ.ออมสิน" สินเชื่อ ไม่มีงานทำก็กู้ได้ จริงหรือไม่?
 • "ออมสิน"ช่วยลูกหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ ตามความสมัครใจ
 • เรื่องราวไม่ธรรมดา! "ปิ๊ง จิดาภา" นางงามล่าฝัน ที่กำลังโดนขุดวีรกรรม14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • "เจ้าของร้านกาแฟ" เครียดแล้ว เจอออเดอร์แปลกทั้งคำสั่งและสถานที่ มีหลอน14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • รีบสมัครมาตรา 40 กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน วันนี้วันสุดท้ายรับเงินเยียวยา 500014 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • เปิดอาณาจักร “แบงค์ พชร” สร้างบ้านกระจก ติดทะเลสาบ มูลค่ากว่า 30 ล้าน!14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • พระเอกหนุ่ม “ภูวินทร์” ติดโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • เรื่องราวไม่ธรรมดา! "ปิ๊ง จิดาภา" นางงามล่าฝัน ที่กำลังโดนขุดวีรกรรม14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • "เจ้าของร้านกาแฟ" เครียดแล้ว เจอออเดอร์แปลกทั้งคำสั่งและสถานที่ มีหลอน14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • รีบสมัครมาตรา 40 กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน วันนี้วันสุดท้ายรับเงินเยียวยา 500014 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • เปิดอาณาจักร “แบงค์ พชร” สร้างบ้านกระจก ติดทะเลสาบ มูลค่ากว่า 30 ล้าน!14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • พระเอกหนุ่ม “ภูวินทร์” ติดโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • เรื่องราวไม่ธรรมดา! "ปิ๊ง จิดาภา" นางงามล่าฝัน ที่กำลังโดนขุดวีรกรรม14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • "เจ้าของร้านกาแฟ" เครียดแล้ว เจอออเดอร์แปลกทั้งคำสั่งและสถานที่ มีหลอน14 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • รีบสมัครมาตรา 40 กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน วันนี้วันสุดท้ายรับเงินเยียวยา 500014 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • ธนาคารออมสิน
 • ปล่อยสินเชื่อ
 • สินเชื่อเงินด่วน
 • สินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ
 • เงินเยียวยา
 • ช่วยเหลือ
 • มาตรการเยียวยาโควิด-19
 • โควิด19วันนี้
 • เปิดลงทะเบียน
 • เพิ่มวงเงิน
 • อัพเดทข่าวล่าสุด
 • ข่าวล่าสุด
 • ข่าววันนี้
 • ข่าวไวไทยนิวส์
 • ไทยนิวส์ข่าวไทยมุง
 • ข่าวด่วน-ข่าวไวไทยนิวส์