รวมแนวทาง "ฉีดวัคซีน" บูสเตอร์ เข็ม 3,4 ผู้รับวัคซีนแต่ละสูตร เว้นกี่เดือน

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้


- สูตรซิโนแวค+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นแอสตราเซเนกา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนฟาร์ม+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนแวค+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรแอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4


- ห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3 

- เข็มที่ 4 ของสูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด แนะนำเป็นแอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 3

- การฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากมีผู้ประสงค์จะฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และวามสมัครใจของผู้รับวัคซีน 

แนวทางฉีดเข็ม 3 และ 4 ผู้รับวัคซีนแต่ละสูตร ต้องฉีดยี่ห้ออะไร เว้นกี่เดือน

ขอบคุณ FB : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข