ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม คนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมาตรา 37/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3

ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ 3 ให้ผู้ป่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

(1) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(2) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยการฉีดวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จากรัฐ หรือเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

(3) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือกที่ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน”

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม คนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด

You May Like Also

 • ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร แก้ปัญหาหมูแพง
 • ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า โควิดชายแดนใต้คลี่คลาย
 • ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง รัตนา จงสุทธานามณี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 • ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร แก้ปัญหาหมูแพง
 • ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า โควิดชายแดนใต้คลี่คลาย
 • ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้ง รัตนา จงสุทธานามณี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 • ประกาศ ราชกิจจาฯ รายการสารต้องห้ามฯ ปี 65 ตามกฎ WADA
 • ราชกิจจาฯ เผยแพร่ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับมือเชื้อโอไมครอน
 • โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,526 ราย เสียชีวิต 19 ราย07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • ราชกิจจาฯออกประกาศสธ.ให้ผู้แพ้วัคซีนโควิด ต้องได้รับการรักษากรณีฉุกเฉิน07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • “ดูแตร์เต” ลั่น คนไม่ฉีดวัคซีนหมดสิทธิ์ลั้นลา ออกจากบ้านเจอคุก!07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • พ่อเครียดโรคส่วนตัว คว้าปืนสาดกระสุนใส่ครอบครัว ดับสลดเกือบยกบ้าน07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • สธ. เตรียมความพร้อมระบบ HI/CI และรพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,526 ราย เสียชีวิต 19 ราย07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • ราชกิจจาฯออกประกาศสธ.ให้ผู้แพ้วัคซีนโควิด ต้องได้รับการรักษากรณีฉุกเฉิน07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • “ดูแตร์เต” ลั่น คนไม่ฉีดวัคซีนหมดสิทธิ์ลั้นลา ออกจากบ้านเจอคุก!07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • พ่อเครียดโรคส่วนตัว คว้าปืนสาดกระสุนใส่ครอบครัว ดับสลดเกือบยกบ้าน07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • สธ. เตรียมความพร้อมระบบ HI/CI และรพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 7,526 ราย เสียชีวิต 19 ราย07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • ราชกิจจาฯออกประกาศสธ.ให้ผู้แพ้วัคซีนโควิด ต้องได้รับการรักษากรณีฉุกเฉิน07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • “ดูแตร์เต” ลั่น คนไม่ฉีดวัคซีนหมดสิทธิ์ลั้นลา ออกจากบ้านเจอคุก!07 ม.ค. 2565อ่านต่อ...
 • ข่าวล่าสุด
 • ข่าววันนี้
 • ข่าวไวไทยนิวส์
 • ไทยนิวส์ข่าวไทยมุง
 • ข่าวสังคม
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ฉีดวัคซีน
 • วัคซีนโควิด
 • วัคซีนโควิด-19
 • วัคซีนทางเลือก
 • ผู้ได้รับผลกระทบ
 • ผลข้างเคียง
 • ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
 • ผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • โควิด19วันนี้
 • อนุทิน ชาญวีรกูล
 • อาการไม่พึงประสงค์