ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค. 64
- ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64 >>> รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค. 64

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น
สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป เป๋าตัง

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีน แอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2